ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001
Bütün firmaların, çevre politikaları ve amaçlarına uygun olarak, ürünlerinin, faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol ederek, kusursuz bir çevre performansına ulaşmada ve bunu göstermede iso 14001 çevre belgesine ilgileri her geçen gün artmaktadır. Firmalar bu tür uygulamaları, çevre korumayı teşvik eden ekonomi politikaları, mevzuatlar, diğer tedbirler ve genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilgileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
ISO 14001 BelgesiBir çok firma, çevre performanslarını değerlendirmek amacıyla çevreyle ilgili faliyetlerini denetletmektedir. Bu gözden geçirme ve denetim işlemleri, tek başlarına, bir firmanın çevre performansının, yasal ve çevre politikası şartlarını sadece şu an için değil, aynı zamanda gelecekte de karşılamada yeterli değildir. Bu işlemlerin etkin olabilmesi için, kuruluşla bütünleştirilmiş ve uygun yapılandırılmış bir yönetim sistemi içinde yürütülmesi gerekmektedir.
ISO 14001 standardı, bir firmaya önemli çevresel konularda bilginin ve yasal şartların dikkate alınması için gerekli bir politikayı ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkan vermek amacıyla, bir çevre yönetim sisteminin şartlarını belirtmektedir. ISO 14001'in, her çeşit ve büyüklükteki firmaya uygulanması ve değişik coğrafi, kültürel, ve sosyal şartlara uyarlanması amaçlanmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir firmaya bir çevre politikası geliştirme, bu politika taahhütlerini gerçekleştirmek için amaçları ve süreçleri oluşturma, performansını geliştirmek için gerekli adımı atma ve sistemin bu standardın şartlarıyla uyumunu gösterme imkanını vermektedir. ISO 14001'in genel amacı, soso-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini desteklemektedir.
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR
ISO 14001 standardı, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem Al yani PUKÖ olarak bilinen metodolojiye dayanır.
Planla: Firmanın çevre politikasına uygun olarak, sonuçların duyurulması için gerekli amaçların ve süreçleri oluşturulması.
Uygula: Süreçlerin uygulanması. Kontrol et: Çevresel politika, amaçlar, hedefler, yasal ve diğer şartlara göre süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi ile sonuçların rapor edilmesi.
Önlem al: Çevre yönetim sisteminin performansının sürekli iyileştirilmesi için önlem alınması.
ISO 9001 belgesinde olduğu gibi ISO 14001 belgesinin alınmasında bir eğitim ve danışmanlık firması ile çalışılması gerekir.
Not: Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak; sizlere alacağımız ISO 14001 belgesi TÜRKAK' TAN akreditedir.
Şimdi altı adımda sistem kurma çalışmasının özetini anlatacağız; 
1. Yaptığımız faaliyetlerde çevreyi etkileyen faaliyetlerimiz nelerdir?
2. Çevreyi etkileyen faaliyetlerimizde hangi faktörler, işlemler etkiliyor?
3. Çevreyi etkileyen işlemlerimizin sınıflandırılması nasıl yapılacak? (Risk değerlendirme faaliyeti)
4. Sınıflandırılan çevre etkilerimizi azaltmak için neler yapacağız? (Çevre Yönetim Sistemi Programları)
5. Çevre Yönetim Sistemi programlarına göre alınan tedbirleri nasıl kontrol edeceğiz? (Çevre Kontrolleri)
6. Acil bir çevre kazasında neler yapacağız? (Acil Hal Planları)
ISO 14001:2015 BELGESİ ALMAK
ISO 14001 belgesini almak istiyorum. O zaman şu soruyu soralım kendimize biz belge mi almak istiyoruz? sistem mi kurmak istiyoruz?
ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.
ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.
ISO 14001:2015 Standart Prensipleri
ISO 14001 Çevre Yönetim SistemiYükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek,amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak iyileştirmelidir.
ISO 14001'in Faydaları
• Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
• Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
• Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
• Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
• Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
• Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
• Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
• Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
• Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
• Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
• Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
• İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
• Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması